Mesto:Senta
Adresa:Glavni trg 12
PTT:24400
Opština:Senta
Telefon:024/817-177
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Severnobanatski
Direktor:Nađ Abonji Zoltan
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://www.medicinska-senta.edu.rs
Prvi e-mail:office@medic.edu.rs
Drugi e-mail:medicinska_senta@open.telekom.rs
Facebook:https://www.facebook.com/medicinska.senta/?fref=ts

Kratka istorija naše škole

U Senti je 1959. godine otvorena Škola za obrazovanje medicinskih sestara-tehničara i bolničarki, koja se opštepoznatije zvala Medicinska škola. To je bila prva stručna škola u gradu. Inicijator otvaranja ove škole je bio direktor senćanske bolnice čija nova zgrada je bila  upravo te godine sagrađena. Direktor bolnice je uvideo da je poslovanje bolnice bez adekvatnih radnika nemoguće, pa se zato zalagao za osnivanje nove lokalne škole iz koje bi izašao adekvatan broj dobro obrazovanih medicinskih radnika.
Prvo mađarsko odeljenje je bilo popunjeno učenicima koji su završili drugi razred gimnazije. Ti čenici su prepodnevno učestvovali na praktičnoj nastavi, a poslepodnevno su u zgradi gimnazije nastavili sa učenjem. Prva generacija je maturirala 1962. godine. Učenici koji su te godine završili srednje obrazovanje u Medicinskoj školi, posao su dobili u senćanskim zdravstvenim ustanovama kao stručno osposobljeni medicinski radnici.

Protekom vremena škola se više puta preselila u druge zgrade, menjala je svoje ime, a doživela je još niz različitih promena.
Posle 24 uspešne godine, 1983. godine, senćanska opštinska uprava je ukinula ovu školu.

Prekretnicu  je predstavila 1995. godina. Te godine je, naime, oživelo obrazovanje medicinskih sestara-tehničara, pošto se  pokazalo da u ovoj regiji nema dovoljno medicinskih kadrova sa srednjom stručnom spremom. Uz saglasnost Skupštine opštine Senta, Ministarstva obrazovanja Republike Srbije, u školskoj 1995/1996 godine je u okviru isturenog odeljenja subotičke Medicinske škole otvoreno jedno mađarsko i jedno srpsko odeljenje. U sledećoj školskoj godini dalje medicinsko obrazovanje je teklo u okviru isturenog odeljenja zrenjaninske Medicinske škole, takođe sa dva razreda i to u zgradi Senćanske gimnazije. Zainteresovanost za školu je bila ogromna. Na mađarsko odeljenje se svake godine javilo trostruko više učenika, zato su u prvi razred mogli da se upišu samo najbolji učenici. Zajedno sa opštinskom upravom, škola je tragala za mogućnostima otvaranja novog smera. Tako je u školskoj 2001/2002 godini otvoren smer fizioterapeutski tehničar.

 

Porastom broja smerova krenulo se putem procesa osamostaljivanja škole. Dana 22. aprila 2003. godine Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine je dala dozvolu za otvaranje samostalne Srednje medicinske škole u Senti od 1. Septembra 2003. godine.

 

Škola i dalje funkcioniše u renomiranoj zgradi Senćanske gimnazije, sa 12 odeljenja. 20% učenika potiče iz Sente, a ostali dolaze iz skoro svakog naselja sa cele teritorije Bačke i Banata. Oni, koji su završili ovu školu su bez problema mogli da se zaposle u zdravstvenim ustanovama. To je jedan od razloga popularnosti ove škole. Naši učenici dobiju sveobuhvatno obrazovanje i iz opštih predmeta pa mogu da upišu skoro bilo koji fakultet. Veoma je popularna i prekvalifikacija, koja se u ovoj ustanovi vrši počev od 2004. godine. Trenutno imamo 380 redovnih i 50 vanrednih učenika.

Većina nastavnika je zdravstveni radnik. Stručne predmete predavaju izvanredni lekari, medicinske sestre, farmaceuti, fizioterapeuti.

Trenutno zainteresovani učenici imaju mogućnost da izaberu jedan od sledećih smerova:

  1.        medicinska sestra-tehničar
  2.        fizioterapeutski tehničar
  3.        farmaceutski tehničar
  4.        ginekološko-akušerska sestra.

Aktivnosti i dešavanja u životu škole

Pored toga što škola teži ostvarenju programa po nastavnom planu, ustanova obraća pažnju i na ostale programe, aktivnosti. Ovde vredi spomenuti

Talentovani učenici imaju priliku da se bave istraživanjem raznih problema i da učestvuju na takmičenjima, da pred publikom predstavljaju svoje naučne radove.

Naši učenici imaju prilike i da učestvuju na različitim takmičenjima, bez obzira na to da li se radi o takmičenju iz nekog od stručnih predmeta, ili o sportskim ili umetničkim takmičenjima. Pri pripremi za takmičenja, nadležni nastavnici pružaju svojim učenicima odgovarajuću stručnu pomoć. Naši učenici su na takmičenjima na kojima su učestvovali postigli izvanredne rezultate.

Škola učenicima organizuje đačke ekskurzije, filmkub i učešće na raznim pozorišnim predstavama. Radnici su stalno otvoreni na nove mogućnosti kao i na ostvarivanje novih ideja.

Opremljenost škole

Škola obraća pažnju na to, da stalno obnavlja postojeća nastavna sredstva, kao i da kupuje novu opremu kaja je potrebno za normalno i kvalitetno izvođenje nastave. Skoro se u svakoj učionici nalizi kompjuter, a pored toga škola poseduje i laptopove i projektore koji po potrebi mogu da budu korišćeni. Na osnovu gore navedenih činjenica, može se reći da se u ustanovi vodi multmedijalno stručno obrazovanje učenika. To se naročito odnosi na anatomiju i na druge stručne predmete.

U školsku biblioteku stalno pristižu nove knjige, kako književne, tako i stručne i to i na mađarskom i na srpskom jeziku.

Zaključak

Srednja medicinska stručna sprema je oduvek pružala izuzetne mogućnosti za nalaženje radnog mesta. Nije, međutim, najveći izazov steći stručnu osposobljenost, nego biti pripremljen na život. Zato verujemo, da naša škola treba da pripremi svoje učenike i na pravi život, a ne samo da ih stručno osposobljava. Smatramo važnim i to da im pružamo potporu u pogledu pokazivanja pravih vrednosti, predstavljanja načela življenja, da bi oni mogli, uz  našu pomoć lakše da postanu „čovek“. Pored toga što se trudimo da im predamo potrebno znanje i informacije vezano za struku za koji ih osposobljavamo, trudimo se i da im pomognemo u tome da nauče i razumeju važne životne zakonitosti i da zahvaljujući tome postanu bolji ljudi kao i da čine druge ljude boljima. Ovo se smatra osnovnim zadatkom škole kao ustanove koja se bavi edukovanjem i obrazovanjem mladih, a ne specifičnošću škole.

Pored toga što osposobljava za život i za bavljenje stečenom strukom, Srednja medicinska škola daje i neophodnu osnovu onima koji žele dalje da se školuju i da postanu visoko obrazovani ljudi. Međutim, u toku školovanja, kao posledica procesa sazrevanja, neki od naših učenika shvataju da bi se radije bavili nekom drugom profesijom, a ne medicinom. Zato, neki od naših učenika upišu medicinski fakultet,  a drugi nastavljaju svoj put u drugim smerovima pa postanu sociolozi, ili filolozi. Svako ima pravo na to da izabere čime će se baviti i da krene svojim izabranim životnim putem i u tome se u stvari sastoji ljudska sloboda.