Mesto:Bački Jarak
Adresa:Mladena Stojanovića 21
PTT:21234
Opština:Temerin
Telefon:021/847-438
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Južnobački
Direktor:Olivera Radić
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.os-slavkorodic.edu.rs
Prvi e-mail:oskola@eunet.rs
Drugi e-mail:osslavkorodic@mts.rs
Facebook:https://www.facebook.com/groups/314818358605495/?fref=ts
Škola u Bačkom Jarku osnovana je 1787. kao četvororazredna. Prvobitna školska zgrada je izgrađena 1852. i u njoj se nastava odvijala punih 112 god.
U toku 1. i 2. svetskog rata škola je takođe radila kao četvororazredna. Posle oslobođenja 1944/45. nastavila je rad kao Državna škola sa četiri razreda i nije imala svoj pečat.Od 1945/46. do 1949/50. radi sa pečatom i pod nazivom Narodna osnovna škola.1947. otvorena je Progimnazija sa dva odeljenja, a 1948. i Industrijsko-zanatska škola.
Kao osmogodišnja škola počela sa radom 10.11.1951. i imala je 12 odeljenja, a postojao je i domačićki tečaj. Ime „Slavko Rodić“ dobila je 11.05.1959. po narodnom heroju rodom iz Drvara, matičnog mesta kolonista koji su naselili Bački Jarak nakon Drugog svetskog rata.11. maj se od te godine slavi kao Dan škole. Nova školska zgrada izgradjena je 1964/65. i u upotrebi je sve do danas.
Slavko Rodić je rođen 11.05.1918.godine. Posle građanske škole, u Beogradu je 1939.godine završio Srednju tehničku školu, a zatim radio kao geometar u Vršcu.Kada je KP Jugoslavije 1941.godine pozvala narod na borbu protiv okupatora, Rodić se nalazio u centru kraiškog ustanka, u Drvaru i aktivno učestvovao u pripremanju oružane borbe za slobodu.Od borca, desetara, komandira partizanskog odreda izrastao je u iskusnog i sposobnog komandanta armije. U toku 1941. i 1942.godine, Rodić je bio komandant Bihaćkog i Petrovačkog bataljona, Petog kraiškog partizanskog odreda, zamenik komandanta Operativnog štaba za bosansku krajinu i komandant Pete kraiške divizije NOVJ. Pod njegovom komandom Peta divizija je odnela velike pobede u četvrtoj ofanzivi. Ona je zaustavila napredovanje neprijatelja prema oslobođenoj teritoriji iz Sanskog Mosta. Time je njegova divizija doprinela razbijanju neprijateljskih planova. U maju 1943.godine Slavko Rodić je naimenovan za komandanta Drugog (kasnije Petog) bosanskog korpusa čije su jedinice ispisale svojom borbom veoma značajne stranice istorije NOR-a.Korpus je učestvovao u borbama za konačno oslobođenje zemlje.Posle oslobađanja zemlje vršio je odgovorne dužnosti u JNA. Završio je Višu vojnu školu „Voroslov“ u Sovetskom Savezu.
Na osnivačkom kongresu Komunističke partije Bosne i Hercegovine izabran je za člana Centralnog komiteta. Bio je poslanik Narodne skupštine Bosne i Hercegovine i član saveznog odbora Narodne armije. Za narodnog heroja proglašen je 14.decembra 1949.godine.
Slavni ratnik je umro 29.04.1949.godine na dužnosti pomoćnika generalštaba JNA.